Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας μονίμου ή ιδιωτικού δικαίου από Δημόσιες Υπηρεσίες.

Οι ζητούμενες ειδικότητες είναι οι εξής:

  • υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/ Οικονομολόγοι, με γνώσεις ή εμπειρία λογιστικής
  • διοικητικοί υπάλληλοι ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Όσοι επιλεγούν, θα προταθούν να τοποθετηθούν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ με μετακίνηση ή απόσπαση για πέντε (05) έτη, με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα.

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση