Καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ13, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι.) και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, για την τριετία από 01-09-2017 έως και 31-08-2020, να υποβάλλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Προκηρύσσεται η πλήρωση με απόσπαση θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ02, ΠΕ04.02 που κενώνονται στα Ευρωπαϊκά Σχολεία κατά το σχολικό έτος 2017-2018.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ), προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες σε προσωπικό της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γ.Α.Κ., καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των παρακάτω κλάδων/ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν στην ανωτέρω Υπηρεσία κατά το σχολικό έτος 2017-2018 να υποβάλουν αίτηση από 29/6/2017 έως και 7/7/2017.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ19 και ΠΕ20) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ - 8 θέσεις, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) - 2 θέσεις και σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 10 θέσεις να υποβάλουν αίτηση έως και την Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 3-7-2017 και η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να αποσταλεί στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. μέσα στην ίδια προθεσμία με ευθύνη των υποψηφίων για απόσπαση.

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, να ενημερώσουν άμεσα την υπηρεσία μας προκειμένου να εκδοθεί το Φύλλο Μητρώου που θα συνοδεύει την αίτησή τους.