Κοινοποιείται έγγραφο σχετικά με την επίδειξη γραπτών δοκιμίων Πανελλαδικών Εξετάσεων.