Επαναπροκηρύσσεται η πλήρωση με επιλογή μιας (1) κενής θέσης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, για το υπόλοιπο της θητείας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου 2021.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έουν τα νόμιμα προσόντα όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-6-2018) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας από την Τρίτη 12-3-2019  έως και την Πέμπτη 21-3-2019 και ώρα 15.00.

 

 Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Θέσης ΣΕΕ κλ. ΠΕ08
  2. Αίτηση Θέσης ΣΕΕ κλ. ΠΕ08