Καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-2018) και την με αριθμ.πρωτ. 77877/Δ7/17-05-2019 (ΦΕΚ 1752/τ.Β'/17-05-2019) Υπουργικής Απόφασης και επιθυμούν να αποσπαστούν σε θέσεις μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) των αντίστοιχων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τριετή θητεία, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Σχετικά:

 1. Προκήρυξη ΚΕΑ ΠΔΕ Πελοποννήσου
 2. Προκήρυξη ΚΕΑ ΠΔΕ Αττικής
 3. Προκήρυξη ΚΕΑ ΠΔΕ Ηπείρου
 4. Προκήρυξη ΚΕΑ ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
 5. Προκήρυξη ΚΕΑ ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
 6. Προκήρυξη ΚΕΑ ΠΔΕ Θεσσαλίας
 7. Προκήρυξη ΚΕΑ ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
 8. Προκήρυξη ΚΕΑ ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
 9. Προκήρυξη ΚΕΑ ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 10. Προκήρυξη ΚΕΑ ΠΔΕ Ιονίων Νήσων
 11. Προκήρυξη ΚΕΑ ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
 12. Προκήρυξη ΚΕΑ ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου
 13. Προκήρυξη ΚΕΑ ΠΔΕ Κρήτης

 

Έντυπα:

 1. Αίτηση ΚΕΑ ΠΔΕ Πελοποννήσου
 2. Υπεύθυνη Δήλωση
 3. Υπόδειγμα