Οδηγίες:

  1. Οι αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης την Πέμπτη 24-09 ή Παρασκευή 25-09
  2. Οι αναπληρωτές/τριες που τοποθετήθηκαν στο ΕΕΕΕΚ Ευρώτα, θα παρουσιαστούν την Πέμπτη 24-09 ή Παρασκευή 25-09 στη ΔΔΕ Λακωνίας.
  3. Επειδή κάποια σχολεία τελούν ύπο κατάληψη, θα πρέπει να επικοινωνούν με τη σχολική μονάδα ή την ΔΔΕ Λακωνίας πριν παρουσιαστούν.

 

Σχετικά:

  1. Ω64Κ46ΜΤΛΗ-5ΒΞ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΔΕ (23-09-2020)  
  2. ΨΨΔ846ΜΤΛΗ-0ΨΙ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΑΕ (5403-23-09-2020)  
  3. 6ΥΝ046ΜΤΛΗ-6ΔΨ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΛΑΣΟΥΝΤΑ_5404 (23-09-2020)