Αναρτούμε την με ΑΠ Φ.153/40138/Α5/23-3-2020 (ΦΕΚ 1106 Β’) Υπουργική Απόφαση Πρόσβασης υποψηφίων ΕΠΑΛ έτους 2020 όπως μας προωθήθηκε από την Δ/ΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘ.

Η παραπάνω Υ.Α. έχει ως Θέμα: Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, …».

 

 

Σχετικά:

  1. Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 και 1940 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, …».