Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, τους κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ. (ηλικίας έως 24 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) των ακόλουθων ειδικοτήτων όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ’ αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β’/27-08-2014).

 

ΕΠΑΛ Ν.3475/2006  ΕΠΑΛ Ν.4186/2013, Ν.4203/2013 
 Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών  Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων  Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου  Τεχνικός Οχημάτων
 Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
 Σχεδιαστών Δομικών Έργων  Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
 Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας  Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 Βοηθών Νοσηλευτών  Βοηθός Νοσηλευτή

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου έως την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017, ώρα 14:00.

Η αίτηση (συνημμένο 1) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται:
α) ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ. ή
β) με fax στα τηλέφωνα των ΕΠΑ.Λ. ή
γ) αυτοπροσώπως στις διευθύνσεις των ΕΠΑ.Λ.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην α΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

 

Συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (συνημμένο 1) είναι τα ακόλουθα:

A) Φωτοαντίγραφα των:
1. απολυτηρίου ΕΠΑΛ και
2. πτυχίου ΕΠΑΛ
3. ταυτότητας
4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5. αποδεικτικού ΑΦΜ
B) Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο 2)

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων
  2. Υπεύθυνη Δήλωση