Αναρτάται το με αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/172/οικ.26279/20-07-2018 (ΑΔΑ:67Ι6465ΧΘΨ-ΟΙ4) έγγραφο του Τμήματος Κινητικότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έναρξη Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018» για ενημέρωσή σας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

Σχετικά:

  1. Έναρξη Β' Κύκλου Κινητικότητας