• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Αναρτάται η υπ'  αριθ.Φ.251/22806/Α5/2021 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία δημοσιεύθηκε στις 8 Μαρτίου 2021 στο ΦΕΚ 897 Β΄.  Η παραπάνω Υ.Α. καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.   

Τροποποίηση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2020-2021

Σχετ.: 1) η με αρ. πρωτ. 3752/ΓΔ4/13-01-2021 Υ.Α. (Β΄ 68) όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ.10478/Δ2/29-01-2021 Υ.Α. (Β’ 389)   

          2)  η με αρ. πρωτ. 21774/ΓΔ4/24-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΞΡ46ΜΤΛΗ-ΚΒΓ) Απόφαση

Αναρτώνται οι ακόλουθες αποφάσεις:

  • Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΑΔΑ:643646ΜΤΛΗ-Ψ58) 
  • Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης μελών ΕΕΠ (ΑΔΑ:6ΗΑΗ46ΜΤΛΗ-3ΡΡ)

 

Σχετικά:

  1. Τοποθέτηση και διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών
  2. Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης μελών ΕΕΠ

 

Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού με Μουσική Ειδίκευση «Κανονάκι και Ευρωπαϊκά Κρουστά».

Αναρτάται προκήρυξη ωρομισθίου μουσικού, με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Αλεξανδρούπολης, δεδομένου ότι, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, τόσο στον οριστικό πίνακα 21 01 2021 Εμπειροτεχνών Ωρομισθίων Μουσικών , τόσο και στον Προσωρινό Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών-Ωρομισθίων σχολικού έτους 2020-2021, για τις παρακάτω ώρες και ειδίκευση:με σκοπό να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Αλεξανδρούπολης, δεδομένου ότι, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι προς πρόσληψη, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, τόσο στον οριστικό πίνακα 21 01 2021 Εμπειροτεχνών Ωρομισθίων Μουσικών , τόσο και στον Προσωρινό Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών-Ωρομισθίων σχολικού έτους 2020-2021, για τις παρακάτω ώρες και ειδίκευση: